Home > 도서안내 > 검색하기
 
무역영어 스토리 (조회:34)
저자 : 김민호, 한방울 정가 : 26,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/364쪽
출간일 : 2019.9.5 ISBN : 978-89-6414-849-5
강의보조자료 :  
물류관리론 (조회:30)
저자 : 유창권 정가 : 24,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/352쪽
출간일 : 2019.9.3 ISBN : 978-89-6414-848-8
강의보조자료 :  
세계화와 글로벌경영 (조회:41)
저자 : 김희철 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/410쪽
출간일 : 2019.8.20 ISBN : 978-89-6414-845-7
강의보조자료 :  
글로벌 마케팅(개정판) (조회:110)
저자 : 김희철 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 400쪽
출간일 : 2019.3.5 ISBN : 978-89-6414-829-7
강의보조자료 :  
관세법(개정3판) (조회:92)
저자 : 송선욱 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 434쪽
출간일 : 2019.3.2 ISBN : 978-89-6414-830-3
강의보조자료 :  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]