Home > 도서안내 > 검색하기
 
마케팅조사론 (조회:185)
저자 : 김정희 정가 : 23,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 342쪽
출간일 : 2017.6.30 ISBN : 978-89-6414-744-3
강의보조자료 :  
국제금융(개정2판) (조회:135)
저자 : 조갑제 정가 : 23,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 328쪽
출간일 : 2017.6.30 ISBN : 978-89-6414-743-6
강의보조자료 :  
슈팅 (조회:136)
저자 : 김기호 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/322 쪽
출간일 : 2017.12.5 ISBN : 978-89-6414-763-4
강의보조자료 :  
농식품 콜드체인 전략 (조회:117)
저자 : 한관순 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 474쪽
출간일 : 2017.12.29 ISBN : 978-89-6414-766-5
강의보조자료 :  
e-비즈니스 발전과 이해 (조회:137)
저자 : 윤한성 정가 : 13,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/184쪽
출간일 : 2017.12.10 ISBN : 978-89-6414-764-1
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   [다음]  [마지막]