Home > 도서안내 > 검색하기
 
생활속의 경제학(개정판) (조회:336)
저자 : 배기형, 이혁진, 장몽택, 강 범 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 278쪽
출간일 : 2019.2.25 ISBN : 978-89-6414-834-1
강의보조자료 :  
최신중국무역환경론(개정판) (조회:303)
저자 : 김종득,김장호,동흠, 김홍철 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배/492쪽
출간일 : 2019.2.1 ISBN : 978-89-6414-825-9
강의보조자료 :  
무역영어(전정8판) (조회:356)
저자 : 남풍우 정가 : 25,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배/404쪽
출간일 : 2019.2.1 ISBN : 978-89-6414-826-6
강의보조자료 :  
무역결제론(전정3판) (조회:324)
저자 : 남풍우 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배/468쪽
출간일 : 2019.2.1 ISBN : 978-89-6414-824-2
강의보조자료 :  
화물운송론(물류기업 실무자를 위한) (조회:234)
저자 : 이원동 정가 : 26,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/388쪽
출간일 : 2019.12.30 ISBN : 978-89-6414-854-9
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   [다음]  [마지막]