Home > 도서안내 > 검색하기
 
새외환론(개정2판) (조회:203)
저자 : 최해범 정가 : 23,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 368쪽
출간일 : 2018.2.5 ISBN : 978-89-6414-769-6
강의보조자료 :  
최신재무회계원리 (조회:216)
저자 : 윤금상 정가 : 33,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 562쪽
출간일 : 2018.2.5 ISBN : 978-89-6414-772-6
강의보조자료 :  
종합비즈니스 중국어회화 (조회:134)
저자 : 이영철 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 258쪽
출간일 : 2018.2.5 ISBN : 978-89-6414-770-2
강의보조자료 :  
물류관리론(개정판) (조회:245)
저자 : 백종실,김영민,우정욱 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 464쪽
출간일 : 2018.2.28 ISBN : 978-89-6414-786-3
강의보조자료 :  
창업실무론(개정판) (조회:271)
저자 : 윤원배, 윤명길 정가 : 24,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 368쪽
출간일 : 2018.2.25 ISBN : 978-89-6414-784-9
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]