Home > 도서안내 > 검색하기
 
국제운송론 (조회:14)
저자 : 한상현 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 444쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-8068
강의보조자료 :  
무역클레임론 (조회:10)
저자 : 한상현 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 420쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-8075
강의보조자료 :  
생활경제(제3판) (조회:8)
저자 : 윤명길, 김종진 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 286쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-819-8
강의보조자료 :  
무역계약론(개정3판) (조회:9)
저자 : 이대우, 양의동, 김종락 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 514쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-816-7
강의보조자료 :  
Payment Methods in International Trade (조회:26)
저자 : 김상만 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 378 쪽
출간일 : 2018.8.15 ISBN : 978-89-6414-802-0
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]