Home > 도서안내 > 검색하기
 
대외무역법(개정4판) (조회:53)
저자 : 여성구 정가 : 36,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 618쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-810-5
강의보조자료 :  
인사관리론(개정2판) (조회:49)
저자 : 채규옥 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 444쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-811-2
강의보조자료 :  
상법개론(제5판) (조회:46)
저자 : 최용춘 정가 : 39,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 788쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-817-4
강의보조자료 :  
국제운송론 (조회:57)
저자 : 한상현 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 444쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-8068
강의보조자료 :  
무역클레임론 (조회:52)
저자 : 한상현 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 420쪽
출간일 : 2018.8.30 ISBN : 978-89-6414-8075
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]