Home > 도서안내 > 검색하기
 
미국경제론 (조회:114)
저자 : 김남두, 옥규성 정가 : 26,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/390쪽
출간일 : 2017.02.28 ISBN : 978-89-6414-731-3
강의보조자료 :  
무역영어 (조회:121)
저자 : 임재욱, 박훤정 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/526쪽
출간일 : 2017.02.28 ISBN : 978-89-6414-729-0
강의보조자료 :  
엑셀실습으로 배우는 통계 (조회:145)
저자 : 김대래 정가 : 24,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/350쪽
출간일 : 2017.02.20 ISBN : 978-89-6414-724-5
강의보조자료 :  
외식창업과 프랜차이즈(개정판) (조회:133)
저자 : 안종기 정가 : 26,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/382쪽
출간일 : 2017.02.20 ISBN : 978-89-6414-714-6
강의보조자료 :  
유통물류경영론(개정3판) (조회:126)
저자 : 임실근 정가 : 35,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/610쪽
출간일 : 2017.02.20 ISBN : 978-89-6414-722-1
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]