Home > 도서안내 > 검색하기
 
중국통상환경론 (조회:184)
저자 : 김영춘 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/310쪽
출간일 : 2017.03.31 ISBN : 978-89-6414-736-8
강의보조자료 :  
영업관리론 (조회:195)
저자 : 이상윤 정가 : 33,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/514쪽
출간일 : 2017.03.15 ISBN : 978-89-6414-734-4
강의보조자료 :  
A GLOBAL BUSINESS TALK (조회:176)
저자 : 김민호, 김정순, 한방울 정가 : 15,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/220쪽
출간일 : 2017.03.10 ISBN : 978-89-6414-732-0
강의보조자료 :  
무역영어(개정3판) (조회:181)
저자 : 이신규 정가 : 33,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/488쪽
출간일 : 2017.03.10 ISBN : 978-89-6414-733-7
강의보조자료 :  
국제무역실무(개정5판) (조회:197)
저자 : 이대우, 양의동 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/534쪽
출간일 : 2017.03.05 ISBN : 978-89-6414-723-8
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]