Home > 도서안내 > 검색하기
 
무역실무와 법리 (조회:173)
저자 : 김기선 정가 : 38,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 686쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-776-4
강의보조자료 :  
국제운송·해상보험 (조회:163)
저자 : 한상현 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 460쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-780-1
강의보조자료 :  
생활과 경제(개정판) (조회:127)
저자 : 김진세, 박남규, 전용유 정가 : 15,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 신국판 / 242쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-783-2
강의보조자료 :  
무역학개론 (조회:152)
저자 : 김기선, 이양승 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 496쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-781-8
강의보조자료 :  
무역실무(개정2판) (조회:101)
저자 : 이신규 정가 : 35,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 640쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-779-5
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]