Home > 도서안내 > 분야별도서 > 무역학
 
무역학 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
무역관계법규(개정4판) (조회:108)
저자 : 송선욱 정가 : 32,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 548쪽
출간일 : 2018.3.2 ISBN : 978-89-6414-778-8
강의보조자료 :  
물류관리론(개정판) (조회:111)
저자 : 백종실,김영민,우정욱 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 464쪽
출간일 : 2018.2.28 ISBN : 978-89-6414-786-3
강의보조자료 :  
전자무역 이론과 실무(개정판) (조회:37)
저자 : 김연동, 박승민 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배/448쪽
출간일 : 2018.2.25 ISBN : 978-89-6414-785-6
강의보조자료 :  
무역실무와 법리 (조회:106)
저자 : 김기선 정가 : 38,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 686쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-776-4
강의보조자료 :  
국제운송·해상보험 (조회:101)
저자 : 한상현 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4x6배 / 460쪽
출간일 : 2018.2.20 ISBN : 978-89-6414-780-1
강의보조자료 :  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]