Home > 도서안내 > 분야별도서 > 사회·실무
 
사회·실무 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
전시마케팅기법 (조회:1267)
저자 : 조기창 정가 : 22,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배판/304쪽
출간일 : 2013.02.28 ISBN : 978-89-6414-402-2
강의보조자료 :  
법학입문(전정4판) (조회:1766)
저자 : 경익수 외 8인 정가 : 25,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배판/502쪽
출간일 : 2013.02.28 ISBN : 978-89-6414-405-3
강의보조자료 :  
헌법학(개정판) (조회:1236)
저자 : 이승우 정가 : 50,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배판/1288쪽
출간일 : 2013.02.28 ISBN : 978-89-6414-398-8
강의보조자료 :  
최신평생교육방법론 (조회:1258)
저자 : 김남선 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운판/326쪽
출간일 : 2013.02.25 ISBN : 978-89-6414-391-9
강의보조자료 :  
뚜띠쌤의 너무쉬운 영어 읽는법 (조회:2438)
저자 : 김현실 정가 : 12,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 국배판/114쪽
출간일 : 2013.01.20 ISBN : 978-89-6414-379-7
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   [다음]  [마지막]