Home > 도서안내 > 분야별도서 > 회계학
 
회계학 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
회계원리(K-IFRS:개정2판) (조회:1218)
저자 : 김연수, 한승우 정가 : 26,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/466쪽
출간일 : 2013.08.30 ISBN : 978-89-6414-451-0
강의보조자료 :  
회계사상 및 제도사 (조회:921)
저자 : 홍정화, 장영란 정가 : 33,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/524쪽
출간일 : 2013.08.20 ISBN : 978-89-6414-442-8
강의보조자료 :  
세법총론 (조회:923)
저자 : 장기용 정가 : 25,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 46배판/448쪽
출간일 : 2012.04.30 ISBN : 978-89-6414-338-4
강의보조자료 :  
원가회계(전정판) (조회:1220)
저자 : 정재권,백대기 정가 : 29,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 46배판/504쪽
출간일 : 2012.02.25 ISBN : 978-89-6414-180-9
강의보조자료 :  
회계원리입문(개정10판) (조회:1797)
저자 : 김종호,홍정화,김원배,김태석 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 46배판(양장)/532쪽
출간일 : 2012.02.25 ISBN : 978-89-6414-293-6
강의보조자료 :  
[처음] [이전]   1 2 3 4 5   [다음]  [마지막]