Home > 도서안내 > 분야별도서 > 회계학
 
회계학 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
K-IFRS 회계원리 (조회:1014)
저자 : 윤금상 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/504쪽
출간일 : 2014.08.20 ISBN : 978-89-6414-540-1
강의보조자료 :  
K-IFRS를 반영한 재무회계의 강의(개정판) (조회:1108)
저자 : 김평기,이동녕 정가 : 27,000원
출판사 : 도서출판두남 판형/페이지 : 46배판/524쪽
출간일 : 2011.02.28 ISBN : 978-89-6414-213-4
강의보조자료 :  
관리회계원리(개정판) (조회:826)
저자 : 윤주석 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/348쪽
출간일 : 2014.03.05 ISBN : 978-89-6414-512-8
강의보조자료 :  
관세법의 이해와 활용 (조회:1138)
저자 : 임목삼, 허상현 정가 : 30,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운판/612쪽
출간일 : 2010.10.30 ISBN : 978-89-6414-124-3
강의보조자료 :  
기업과 회계(개정2판) (조회:328)
저자 : 홍정화, 유영경, 장영란 정가 : 20,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 신국판 / 432쪽
출간일 : 2019.2.25 ISBN : 978-89-6414-835-8
강의보조자료 :  
    1 2 3 4 5   [다음]  [마지막]