Home > 도서안내 > 분야별도서 > 경제학
 
경제학 출간일순 | 도서명순 | 인기도순
경제와 생활(전정판) (조회:375)
저자 : 김기영, 임종수, 정행득 정가 : 22,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운 / 312쪽
출간일 : 2019.2.25 ISBN : 978-89-6414-836-5
강의보조자료 :  
경제의 이해 (조회:851)
저자 : 김기영, 임종수, 정행득 정가 : 28,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 크라운/424쪽
출간일 : 2014.08.10 ISBN : 978-89-6414-526-5
강의보조자료 :  
경제학 (조회:737)
저자 : 강남호 정가 : 25,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 4*6배/416쪽
출간일 : 2016.02.29 ISBN : 978-89-6414-676-7
강의보조자료 :  
경제학 길라잡이(모의문제와 해설) (조회:1521)
저자 : 박영기 정가 : 15,000원
출판사 : 도서출판두남 판형/페이지 : 46배판/262쪽
출간일 : 2011.03.25 ISBN : 978-89-6414-221-9
강의보조자료 :  
경제학 입문(point) (조회:1122)
저자 : 조현수, 황희정 정가 : 14,000원
출판사 : 도서출판 두남 판형/페이지 : 신국판/262쪽
출간일 : 2010.02.25 ISBN : 978-89-6414-038-3
강의보조자료 :  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   [다음]  [마지막]